Opzetten van een QHSE preventie beleid


Systematische aanpak

Een gestructureerde vastlegging en opvolging in de organisatie is essentieel. Door taken en maatregelen in een logische volgorde te definiëren en aan te bieden aan de juiste medewerkers en afdelingen maak je dat mogelijk. Met een workflow benadering leg je structuren vast en stel je de opvolging zeker. Zo borg je dat de juiste mensen worden betrokken bij het QHSE beleid en dat de uit te voeren activiteiten tijdig en correct worden afgehandeld.

Workflows faciliteren het samenwerken en het bijhouden van de voortgang van analyse en aanpak. EXB Veiligheid Management maakt gecentraliseerde registratie, documentatie en dossiervorming over verschillende afdelingen en locaties heen mogelijk. U legt uw procedures vast samen met de bijbehorende instructies en de genomen maatregelen. Medewerkers kunnen vervolgens incidenten en afwijkingen vastleggen, waarna vervolgens via analyse en verbeter management een verdere optimalisatie van het veiligheidsbeleid vorm kan krijgen. Door te werken met EXB Veiligheid Management wordt het proces minder arbeidsintensief en is aantoonbaar dat u compliant bent met de voorschriften en regels.

ARBO verplichting

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is onderdeel van een concreet ARBO beleid. In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Voortvloeiend uit deze inventarisatie moet een Plan van Aanpak worden opgesteld met daarin de maatregelen die genomen zullen worden / zijn om de risico’s aan te pakken. Risico’s en gevaarlijke situaties worden onderkend en stapsgewijs opgepakt, geanalyseerd, aangepakt en waar mogelijk worden corrigerende en preventieve maatregelen ingevoerd.

Flexibel Framewerk: Plan-Do-Check-Act

QHSE van EXB is onderdeel van een geïntegreerd en flexibel raamwerk voor het:

 • In beeld brengen en aanpakken van risico’s
 • Documenteren en beoordelen
 • Definiëren van preventieve maatregelen
 • Plannen en opvolgen van evaluaties en inspecties
 • Identificeren van problemen en near-misses
 • Implementeren van aanbevelingen en saneringsplannen
 • Initiëren van actieplannen

QHSE laat u verantwoord omgaan met veiligheid / ARBO en maakt dat u de organisatie verder kan verbeteren.

Checklist

Wij hebben een Checklist Veiligheid en Preventie opgesteld.
Mocht u interesse hebben dan kunt u die via de link in het hoofdmenu Brochures downloaden.


Details per facet:
 • Vastlegging – Registreren, analyseren en opvolgen van waarnemingen, afwijkingen en incidenten
 • Preventie – Hier bent u nu

 • Mobiele App – Medewerkers betrekken, laten vastleggen en informeren

 • Dashboards – Visualiseren en analyseren; startpunt van het verbetermanagement


EXB 360° is de meest complete suite voor het opzetten, inrichten en beheren van een geïntegreerd managementsysteem voor Governance, Risk, Compliance, Veiligheid, Gezondheid en Milieu.